INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČASTNÍKOV XXVI. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE INPP, KTORÁ SA KONÁ 28.-29. MÁJA 2021

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Inštitút psychoterapie a socioterapie, o.z., IČO: 31817530, DIČ: 2021761555 so sídlom Levočská 3, 851 01 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „IPS“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: [email protected], telefón: +421 2 4488 0163.

2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

3. Dotknuté osoby sú účastníci konferencie.

4. Účastník konferencie prihlásením sa na konferenciu (online, písomne alebo telefonicky) a svojou účasťou na konferencii dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa, teda IPS pre účely uvedené ďalej v časti III. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť obsiahnutý aj v osobitnom vyhlásení účastníka.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje účastníkov konferencie v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, profesia, vysielajúca organizácia, podobizeň zachytená na fotografiách a/alebo audiovizuálnych záznamoch.

2. Osobné údaje prevádzkovateľ získava z prihlášok a registrácie účastníkov a od prítomných účastníkov konferencie.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR, a to pre účely spracovania uvedené v bode 2. písm. a) tejto časti III;

b) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR pre účely spracovania uvedené v bode 2. písm. b) tejto časti III;

c) plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä za účelom uvedeným v bode 2. písm. b) tejto časti III..

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

a) registrácia účastníka konferencie, umožnenie vstupu na konferenciu, účasť na konferencii, zverejnenie kontaktných údajov aktívneho účastníka konferencie (meno, priezvisko, titul, vysielajúca organizácia) v súvislosti s propagáciou konferencie;

b) vyhotovenie a zverejnenie fotografií a audiovizuálnych záznamov (napr. filmov, videozáznamov a live streamov) účastníka konferencie, vrátane jeho identifikácie (meno, priezvisko, titul, vysielajúca organizácia), ktoré sú zhotovené počas konferencie a počas sprievodných podujatí. Tieto môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technologickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia na propagačné, komunikačné, vzdelávacie a prezentačné účely organizátora; priamy marketing prevádzkovateľa, najmä informovanie o pripravovaných konferenciách a iných aktivitách prevádzkovateľa a podpora účasti na týchto podujatiach;

c) plnenie zákonných povinností vedenia účtovnej a daňovej agendy.

3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností vo vzťahu k daňovej a účtovnej agende a účel uvedený v časti III bodu 2. písm. a) (min. 10 rokov od získania osobných údajov);
 • po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, inak 10 rokov od získania osobných údajov na účely podľa časti III bodu 2. písm. b).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou:

 • osôb podieľajúcich sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • osôb zaisťujúcich marketingové služby
 • štátnych a verejnoprávnych orgánov v prípade kedy nám tak ukladá zákon, najmä daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy a exekútori
 • osôb, ktoré pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom splnenia zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende a v prípade potreby zabezpečenia zaplatenia za naše služby /advokát/

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu IPS, Levočská 3, 851 01 Bratislava alebo elektronicky na email [email protected]
 • máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: [email protected], www.dataprotection.gov.sk

 VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.

3. V písomnej podobe prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené, kontrolované a poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.