Informačná povinnosť pri spracovaní súborov cookies

Inštitút psychoterapie a socioterapie, sídlo: Levočská 3, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, IČO: 31 817 530, zastúpený:  PhDr. Lívia Lozsi – predseda, kontaktné údaje: email [email protected], telefónne číslo +421 917 11 00 67 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdeľuje nižšie uvedené informácie. 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: 

Názov: Inštitút psychoterapie a socioterapie

Sídlo: Levočská 3, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika

IČO: 31 817 530

Práva forma: Občianske združenie

Zapísaný: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy Zastúpený: PhDr. Lívia Lozsi – predseda 

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: používanie súborov cookies 

Právny základ: 

čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Názov: Inštitút psychoterapie a socioterapie

sídlo: Levočská 3, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika

IČO: 31 817 530

Práva forma: Občianske združenie

Zapísaný: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy Zastúpený: PhDr. Lívia Lozsi – predseda 

4. Súbory cookies 

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa.

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies), umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk). Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-esential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky, pričom pre ich povolenie je potrebné odkliknúť Váš súhlas. Ide o tieto cookies:

NEVYHNUTNÉ COOKIES (ESSENTIAL COOKIES)

 • Základné cookies: nevyhnutné cookies umožňujú základnú funkcionalitu webovej stránky, ako je jej bezpečnosť, správa siete a prístupnosť.
 • Funkčné cookies: tieto cookies môžu zvýšiť rýchlosť, s akou môžeme spracovať Vašu žiadosť, pretože nám umožňujú zapamätať si preferencie stránok, ktoré ste vybrali.

DOBROVOĽNÉ COOKIES (NON-ESSENTIAL COOKIES)

 • Reklamné cookies: reklamné cookies zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu Vašim záujmom, a to v rámci našich webových stránok, ako aj mimo nich.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies

5. Doba uchovávania osobných údajov 

Doba uchovávania osobných údajov: Dočasné cookies (session cookies) spracúvame až do doby, než vypnete internetový prehliadač, resp. záložku v prehliadači. Trvalé cookies (persistent cookies) zostávajú vo Vašom prehliadači uložené tak dlho, kým neuplynie ich životnosť alebo ich manuálne neodstránite.

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame. 

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 • namietať spracúvanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: [email protected].

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu [email protected], telefónne číslo +421 917 11 00 67, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.